Luật pháp quốc tế có vai trò như thế nào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông?

Biển Đông không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam mà còn là có vai trò sống còn, vì thế bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông chính là bảo vệ sinh mệnh của dân tộc Việt Nam và của mỗi người Việt Nam. Vậy luật pháp quốc tế có vai trò gì trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Theo: Nhóm Phóng viên/ Tầm nhìn