Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu các lĩnh vực về môi trường

Việc ký kết hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Hiệp hội Đánh giá môi trường Nhật Bản nhằm thiết lập quan hệ hợp tác và tăng cường năng lực cho Viện trong các lĩnh vực môi trường. Ngày 28/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách […]

Xem thêm