Phương thức hoạt động:

Nghiên cứu, đánh giá Chính sách Tổ chức nghiên cứu chuyên đề về những Chính sách phát triển của Việt nam, nhằm tập hợp những ý kiến, quan điểm hàn lâm, và nguyện vọng của các nhóm lợi ích, cung cấp thông tin và kiến nghị với cơ quan hoạch định Chính sách. Tiến hành […]

Xem thêm