Mục tiêu:

Góp phần xây dựng các Chính sách phát triển theo hướng minh bạch, có sự tham gia, có trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội và môi trường. Góp phần xây dựng Pháp luật dựa trên các nguyên tắc minh bạch, có sự tham gia của xã hội và tăng cường trách nhiệm […]

Xem thêm