Những lĩnh vực quan tâm:

* Cải cách hệ thống phát luật; * Cải cách tư pháp; * Cải cách hành chính; * Nhà nước Pháp quyền và Phát triển kinh tế. * Lý thuyết, Kỹ năng soạn thảo Luật. * Pháp luật, Dân chủ và Phát triển. * Pháp luật, Phát triển và Môi trường. * Dân chủ cơ […]

Xem thêm