Những lĩnh vực quan tâm:

* Cải cách hệ thống phát luật; * Cải cách tư pháp; * Cải cách hành chính; * Nhà nước Pháp quyền và Phát triển kinh tế. * Lý thuyết, Kỹ năng soạn thảo Luật. * Pháp luật, Dân chủ và Phát triển. * Pháp luật, Phát triển và Môi trường. * Dân chủ cơ […]

Xem thêm

Phương thức hoạt động:

Nghiên cứu, đánh giá Chính sách Tổ chức nghiên cứu chuyên đề về những Chính sách phát triển của Việt nam, nhằm tập hợp những ý kiến, quan điểm hàn lâm, và nguyện vọng của các nhóm lợi ích, cung cấp thông tin và kiến nghị với cơ quan hoạch định Chính sách. Tiến hành […]

Xem thêm

Mục tiêu:

Góp phần xây dựng các Chính sách phát triển theo hướng minh bạch, có sự tham gia, có trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội và môi trường. Góp phần xây dựng Pháp luật dựa trên các nguyên tắc minh bạch, có sự tham gia của xã hội và tăng cường trách nhiệm […]

Xem thêm

Giới thiệu chung:

Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD, là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA); Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên […]

Xem thêm