Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi các lợi ích vật chất

Đây là quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ. Theo đó, khi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện hoạt động […]

Xem thêm