Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 15-11-2019, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thảo luận tại tổ.

Tham gia thảo luận, đa số đại biểu điều đồng ý với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành 2 Dự án luật nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng ban Dân nguyện, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre góp ý một số nội dung:

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu cho rằng cần quy định chi tiết việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức xây dựng văn bản quy phạm phạm luật nhưng không bảo đảm về chất lượng, tiến độ, tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thời gian qua. Nên giao cho cơ quan thẩm định được trình bày ý kiến của mình đối với dự thảo Luật mà cơ quan đã thẩm định tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc trước Quốc hội để cung cấp thêm nhiều thông tin cho đại biểu Quốc hội. Đề nghị quy định đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận trực tiếp với cơ quan giải trình tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại hội trường để đảm bảo tính chính xác đối những ý kiến phát biểu, tránh việc “văn bản hóa”.

Đối với dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), đại biểu Nhưỡng đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định việc sử dụng thanh niên tài năng để phát triển đội ngũ này. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các quy định chính sách về thanh niên để tránh chồng chéo giữa luật này và các luật khác có liên quan.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cũng cho rằng, cần quy định tinh thần của thanh niên là lao động và cống hiến cho đất nước chứ chỉ việc Nhà nước chăm lo cho thanh niên thì chưa đủ. Đồng thời, luật phải thể hiện được quan điểm, tư tưởng chính trị của Đảng, thanh niên là rường cột của nước nhà, từ đó mới xây dựng quy định khung chiến lược cho thanh niên.

Theo Đồng Khởi

http://baodongkhoi.vn/de-nghi-xu-ly-trach-nhiem-to-chuc-ca-nhan-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-khong-dam-bao-chat-lu-15112019-a67039.html

 

Theo
Nghiên cứu Pháp Luật